O nás

Špecializované zariadenie 941 22 Zemné č. 355, ktorého zriaďovateľom je nezisková organizácia Hesperus n.o., bolo slávnostne otvorené dňa 5. 5. 2017. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili významné osobnosti verejného života – doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Ing. János Bób, starosta obce Zemné, Ing. Beatrica Domeová, prednostka obecného úradu v Zemnom, Ing. Patrik Borka, podpredseda PD Zemné, Mgr. Ladislav Elek, dekan rímskokatolíckej cirkvi, Mgr. Gabriel Emanuel Nagy, miestny farár, starostovia okolitých obcí, zástupcovia ďalších organizácií a firiem, ako aj obyvatelia obce Zemné.

Svojimi službami a formou je jediné svojho druhu v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Vďaka naším službám dokážeme pomôcť viacerým skupinám obyvateľov. Poskytujeme sociálne služby ambulantnou formou ľuďom trpiacim Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, demenciou rôzneho druhu. Poskytujeme odbornú starostlivosť pre tých, ktorí sú odkázaní na opateru druhých. Kvalifikovaní personál dokáže zabezpečiť starostlivosť o fyzické zdravé a rovnako tak psychický rozvoj pomocou najrôznejších metód. Našimi klientami sú ľudia od 18 roku života, avšak našimi klientami sú väčšinou ľudia v dôchodkovom veku.

Cieľ zariadenia

Cieľ zariadenia

Cieľom nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby, ktoré sa maximálne prispôsobujú potrebám klientov a ich rodinných príslušníkov. Spokojnosťou na všetkých stranách dosahujeme stabilitu organizácie, ktorá sa rozvíja a rastie na kvalitných a pevných základoch. Načúvame spätnej väzbe zo strany klientov, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov.

Vytvárame procesy, vďaka ktorým sa zlepšujeme, aby sme poskytovali kvalitné služby ľuďom, na ktorých nám záleží. Chceme aby sa u nás klienti cítili ako doma. Preto k nim pristupujeme individuálne s rešpektom a úctou. Snažíme sa tiež o to, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením neboli zatracovaní. Snažíme sa o ich rovnocennosť v spoločnosti a eliminujeme izoláciu od vonkajšieho sveta.

Náš tím

Naše zariadenie má tím odborníkov, ktorý sa stará o pomoc pri úkonoch a zabezpečujú našim klientom celkovú pohodu. Jeden zamestnanec má na starosti dvoch klientov, preto sú vzťahy medzi klientom a zamestnancom veľmi blízke a osobné.

Kolektív, ktorý vedie riaditeľ sa skladá z troch sociálnych pracovníkov, troch opatrovateliek, zdravotnej sestry a administratívneho pracovníka. Kvalifikovaný personál zabezpečuje klientovi pomoc pri bežných samoobslužných výkonoch, pri stravovaní a celkovo sa starajú o pohodu klientov a snažia sa aj o odstránenie pocitu samoty. S každým klientom pracujeme individuálne. Pomocou rôznych metód sa snažíme o samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť klienta. Pomáhajú nám k tomu rôzne pamäťové cvičenia, reminiscenčné terapie alebo sociálna rehabilitácia. K našim klientom pristupujeme rovnako, ako k členom svojej rodiny. S láskou. Aby sa u nás cítili ako doma a medzi svojimi blízkymi.

Náš tím

Zaopatrenie

Denná starostlivosť od 6:00-18:00 hod.

Príjemné prostredie

Príjemné a útulné prostredie.

Vyškolení zamestnanci

Odborná starostlivosť o klientov odborne vyškolenými zamestnancami.

Strava

Celodenná strava.

Doprava

Dovoz a odvoz klientov zo zariadenia.

Sprievod

Sprievod na lekárske vyšetrenia.

Komu pomáhame?

Dospelí ľudia od 18 roku života, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhej osoby

Dospelí ľudia od 18 roku života, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhej osoby

Vďaka tomu ich rodičia nemusia opúšťať svoju prácu a riešiť dilemu medzi starostlivosťou o dieťa alebo prácou.

Ľudia v dôchodkovom veku, ktorým už zdravotný stav nedovoľuje ostať bez dohľadu

Ľudia v dôchodkovom veku, ktorým už zdravotný stav nedovoľuje ostať bez dohľadu

Zabezpečujeme pre nich sociálnu pomoc a zároveň tiež pomáhame ich členom rodiny, ktorých odbremeníme.

Ľudia v produktívnom veku

Ľudia v produktívnom veku

Výrazne im uľahčíme život tým, že nemusia riešiť otázku toho či opustiť zamestnanie alebo si vybrať starostlivosť o člena rodiny.

V zmysle § 39 zákona č. 448/2208 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) poskytujeme sociálnu službu v špecializovanom zariadení nasledovne:

(1) V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

(2) V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. stravovanie,
  5. upratovanie,
  6. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

  1. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

  1. úschovu cenných vecí.

Sociálne služby poskytujeme ambulantnou formou.

Hesperus logo

Špecializované zariadenie sociálnych služieb Zemné

Nezisková organizácia Hesperus n.o.

IČO: 50 351 541

DIČ: 2120408411

č.ú.: SK50 1100 0000 0029 4602 6374

Kontaktujte nás

Hesperus n.o.

Adresa:
941 22 Zemné č. 355

Mobil:
+421 911 419 389

Email:
hesperuszemne@gmail.com

Sledujte nás na FB

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Subcode: 460
Solution: See here for how to solve this error

Created and Designed by Mediachain 2020