Služby

Poskytujeme

Stravovanie

Stravovanie

Stravovanie sa poskytuje 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Strava je upravená podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta, poskytovaná pod dohľadom zdravotnej sestry a za pomoci personálu.

Starostlivosť

Starostlivosť

Starostlivosť o klientov zabezpečuje službukonajúci odborný personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta.

Záujmové činnosti

Záujmové činnosti

Našou úlohou je aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, a preto sa snažíme vybrať vhodné záujmové, kultúrne, a iné aktivity podľa ich potrieb, záujmov, schopností a zdravotného stavu, kde inšpiráciou sú samotní klienti, ako aj ich rodina.

Terapie rôzneho druhu

Pracovná terapia

Pri realizácii činnosti prihliadneme na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb, pričom vychádzame zo skúsenosti, že klienti sa dajú ľahko motivovať k rôznym aktivitám, ktoré radi a ochotne prijímajú.

 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Sociálne poradenstvo

Sociálna rehabilitácia

Stravovanie

Osobné vybavenie

Sociálne poradenstvo

 1. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
 2. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.
 3. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.
 4. Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.
Sociálne poradenstvo
Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia

Ak je prijímateľom sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (zákon č. 448/2008 o sociálnych službách), je súčasťou individuálneho plánu aj program sociálnej rehabilitácie (§9 ods. 2).

Program sociálnej rehabilitácie je zameraný na:

 • posilnenie návykov sebaobsluhy pri základných sociálnych aktivitách – podpora
  samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti (pri stravovaní, používaní sociálneho
  zariadenia, vyprázdňovania, hygiene, kúpaní, obliekaní, vyzliekaní)
 • rozvoj a nácvik zručností
 • nácvik priestorovej orientácie
 • komunikácia (rozvoj reči, slovnej zásoby, vedenie dialógu)
 • precvičovanie jemnej motoriky
 • sociálne vzťahy a pravidlá správania

Individuálny plán slúži na to, aby bola klientovi poskytnutá tá starostlivosť, ktorú sám nezvláda, aby bol podporovaný a vedený k samostatnosti v tých činnostiach, ktoré zvláda a aby získal návyky a zručnosti, ktoré mu skvalitnia život.

Zvažujete umiestnenie vášho blízkeho v našom zariadení?

Nie je potrebné vypĺňať žiadne zložité žiadosti ani dokladať veľa dokumentov.
Zavolajte nám na +421 911 419 389
alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára.

Komu pomáhame?

Dospelí ľudia od 18 roku života, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhej osoby

Dospelí ľudia od 18 roku života, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhej osoby

Vďaka tomu ich rodičia nemusia opúšťať svoju prácu a riešiť dilemu medzi starostlivosťou o dieťa alebo prácou.

Ľudia v dôchodkovom veku, ktorým už zdravotný stav nedovoľuje ostať bez dohľadu

Ľudia v dôchodkovom veku, ktorým už zdravotný stav nedovoľuje ostať bez dohľadu

Zabezpečujeme pre nich sociálnu pomoc a zároveň tiež pomáhame ich členom rodiny, ktorých odbremeníme.

Ľudia v produktívnom veku

Ľudia v produktívnom veku

Výrazne im uľahčíme život tým, že nemusia riešiť otázku toho či opustiť zamestnanie alebo si vybrať starostlivosť o člena rodiny.

Hesperus logo

Špecializované zariadenie sociálnych služieb Zemné

Nezisková organizácia Hesperus n.o.

IČO: 50 351 541

DIČ: 2120408411

č.ú.: SK50 1100 0000 0029 4602 6374

Kontaktujte nás

Hesperus n.o.

Adresa:
941 22 Zemné č. 355

Mobil:
+421 911 419 389

Email:
hesperuszemne@gmail.com

Sledujte nás na FB

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Subcode: 460
Solution: See here for how to solve this error

Created and Designed by Mediachain 2020